Registrace

1. Osobní údaje
Pole musí být zadané.
Pole musí být zadané.
2. Identifikační údaje
Pole musí být zadané.
Pole musí být zadané.
Ověření hesla je nutné zadat.
4. Ověření registrace
Pole musí být zadané.
Image code
5. Smluvní podmínky

1. DEFINICE POJMŮ

„Poskytovatelem“ dle těchto Smluvních podmínek je společnost 1. Art Consulting Brno CZ, s. r. o. se sídlem Brno, Lerchova 299/7, 602 00, IČO: 60715553, zastoupená jednatelem Jiřím Rybářem.

„Klient“ je uživatelem internetové služby www.cenyumeni.cz a služeb poskytovaných Poskytovatelem na základě těchto Smluvních podmínek. Klientem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která uzavře smluvní vztah s Poskytovatelem.

„www.cenyumeni.cz“ je internetová služba Poskytovatele této specifikace a vlastností: Cenyumeni.cz poskytuje Klientovi přehlednou databázi s informacemi o prodaných uměleckých dílech českými aukčními společnostmi na českém trhu.

„Cenou“ se rozumí cena za roční poskytování internetové služby www.cenyumeni.cz poskytované Poskytovatelem. Cena je specifikována v těchto Smluvních podmínkách.

„Server Poskytovatele“ je HW zařízení ve vlastnictví Poskytovatele připojené k páteřní síti internetu pro poskytování služby www.cenyumeni.cz

2. INFORMACE O POSKYTOVATELI

1. Art Consulting Brno CZ, s. r. o. – jednatel Jiří Rybář, Brno, Lerchova 299/7, 602 00, IČO: 60715553, společnost zapsaná 31. srpna 1994 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16013.

3. INFORMACE O KLIENTOVI

Souhlasem s těmito všeobecnými podmínkami klient potvrzuje, že je starší 18-ti let a je oprávněn legálně užívat tuto službu.

4. INFORMACE O INTERNETOVÉ SLUŽBĚ WWW.CENYUMENI.CZ

www.cenyumeni.cz je internetová služba Poskytovatele této specifikace a vlastností:
www.cenyumeni.cz poskytuje Klientovi přehlednou databázi s informacemi o prodaných uměleckých dílech českými aukčními společnostmi na českém trhu.

U zveřejněných fotografií si Poskytovatel vyhrazuje právo nezveřejnit fotografii, pokud není výhradním majitelem jejích autorských práv.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu formy a rozsahu uváděných informací.

Poskytovatel nezaručuje správnost informací převzatých od organizací obchodujících s uměleckými předměty, jak jsou uváděny u jednotlivých uměleckých děl (například výtvarná technika, rozměr apod., kde se mohou vyskytnout odlišnosti od originálů.

5. ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ SLUŽBY WWW.CENYUMENI.CZ

Službu www.cenyumeni.cz si klient objednává vyplněním a odesláním registračního formuláře, který je zveřejněn na http://www.cenyumeni.cz/register.aspx.

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře klient souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za službu je 800,- Kč /rok

Instrukce k platbě převodem:
Název banky: Komerční banka, Brno – město
Název konta: 1. Art Consulting Brno CZ
Číslo konta: 27-0461150247/0100
Variabilní symbol: po přihlášení naleznete vedle svého jména vpravo nahoře (nezobrazuje-li se vedle Vašeho jména, Váš účet je plně aktivní a není třeba posílat platbu)
IBAN CODE: CZ8001000000270461150247
Pro rychlejší identifikaci Vaší platby prosím uveďte v poznámce Vaše jméno a příjmení, nebo emailovou adresu.

Služba bude sprovozněna 5 pracovních dní po zaplacení poplatku.

7. ZÁVAZKY KLIENTA

Klient je povinen užívat internetovou službu www.cenyumeni.cz poskytnutou Poskytovatelem pouze za podmínek uvedených v těchto Smluvních podmínkách.

Klient není oprávněn užívat internetovou službu http://cenyumeni.cz/register.aspx bez úhrady. V případě, že bude Klient užívat internetovou službu www.cenyumeni.cz bez úhrady déle než 20 dní, jedná se o porušení smlouvy dle čl. 6 těchto Smluvních podmínek.

Klient není oprávněn redistrubuovat (tj. dále distribuovat) nebo prodávat obsah internetové služby http://cenyumeni.cz/register.aspx kterékoli třetí osobě, bezplatně nebo za úplatu, zvláště pak: prostřednictvím webových stránek, wapových stránek, informačního bulletinu, CD atd.

Klient je povinen informovat Poskytovatele bez zbytečného odkladu o veškerých informacích, které mohou mít vliv na podmínky sjednané ve Smluvních podmínkách (změna fakturačních údajů, změna kontaktních údajů, apod.).

Klient se zavazuje, že nebude poškozovat jméno Poskytovatele ani ostatní uživatele Internetu, bude jednat v souladu se Smluvními podmínkami a zejména se nebude jakýmkoliv způsobem podílet na činnostech, které jsou považovány za hrubé porušení Smluvních podmínek.

8. ZÁVAZKY POSKYTOVATELE

Poskytovatel je povinen řádně poskytovat internetovou službu www.cenyumeni.cz. Poskytovatel je povinen obnovit řádné poskytování internetové služby www.cenyumeni.cz do 5 pracovních dnů od připsání platby na účet Poskytovatele, provedené v souladu s platebními podmínkami dle odst. 6. Poskytovatel není povinen obnovit řádné poskytování internetové služby během lhůty uvedené v předchozí větě a nebude činěn odpovědný, za jakýkoli nedostatek, pokud bude způsoben Klientem, kteroukoli jinou třetí osobou nebo v důsledku vyšší moci, tedy události, kterou Poskytovatel nemohl předvídat, odvrátit ani překonat.

Poskytovatel si ponechává kontrolu nad formou a obsahem internetové služby www.cenyumeni.cz. Klient uznává, že mohou nastat změny formy či obsahu internetové služby www.cenyumeni.cz, a ačkoli Poskytovatel může dle potřeby a okolností změnit internetové služby www.cenyumeni.cz a Smluvní podmínky, Poskytovatel se zavazuje, že nezmění jejich základní povahu.

Poskytovatel nebude činěn odpovědným za jakékoli výpadky provozu internetové služby www.cenyumeni.cz Klientovi v případě, že (a) tento výpadek byl způsoben závadou na přenosové trase, jež je majetkem Klienta nebo kterékoli jiné třetí osoby; nebo (b) výpadek byl způsoben jinými událostmi, jež jsou mimo kontrolu Poskytovatele. Událostmi, jež jsou mimo kontrolu Poskytovatele, se rozumí zejména případy vyšší moci.

13. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah této smlouvy lze ukončit na základě písemné výpovědi doručené druhé straně. Výpověď nutno podat nejméně jeden měsíc před tímto termínem.

Smluvní vztah této smlouvy automaticky zaniká po uplynutí doby, po kterou je Klientem služba www.cenyumeni.cz uhrazena.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva vstupuje v platnost dnem souhlasu Klienta s těmito podmínkami použití služby www.cenyumeni.cz.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle. Jakékoliv změny či doplňky lze provést pouze písemnými dodatky.

Souhlas se podmínkami je povinný.
TOPlist